Cieszyński Klaster Energii

W dniu 28 czerwca 2018 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Gminą Cieszyn a Energetyką Cieszyńską Sp. z o.o. w sprawie utworzenia Cieszyńskiego Klastra Energii. Wydarzenie to miało miejsce w cieszyńskim Ratuszu, podczas sesji Rady Miasta.

         Zgodnie z definicją (art. 2 punkt 15a Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii) – klaster energii to cywilnoprawne porozumienie, w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze lub jednostki samorządu terytorialnego, dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub paliw, w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV, na obszarze działania tego klastra nieprzekraczającym granic jednego powiatu lub 5 sąsiadujących gmin. Zadaniem klastra energii jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w obszarze jego oddziaływania, poprawa lokalnego środowiska naturalnego, zwiększenie konkurencyjności lokalnej gospodarki oraz zapewnienie określonych korzyści ekonomicznych, np. poprzez redukcję kosztów zaopatrzenia w energię.

          Cieszyński Klaster Energii obejmuje swoim zasięgiem gminę Cieszyn, jednak istnieje możliwość poszerzenia go o kolejne gminy powiatu cieszyńskiego. Jak zapisano w Strategii Cieszyńskiego Klastra Energii – „Powołując klaster energii budujemy platformę, która pozwoli poprzez współpracę JST, biznesu, instytutów i jednostek naukowych oraz społeczności lokalnej realizować cele daleko wykraczające poza możliwości poszczególnych podmiotów. Poprzez tą współpracę oraz jej wsparcie funduszami zewnętrznymi, których pozyskanie dla klastrów jest ułatwione, droga do zrealizowania nawet najambitniejszych zadań znacznie się skraca.”

Misja Cieszyńskiego Klastra Energii została zdefiniowana następująco: „Kierując się nadrzędną wartością, jaką jest dobro mieszkańców Gminy Cieszyn, Cieszyński Klaster Energii aktywnie działając w obszarze energetyki:

 • - buduje lokalną wspólnotę energetyczną,
 • - wspiera zrównoważony rozwój gospodarczy regionu cieszyńskiego,
 • - przyczynia się do poprawy stanu środowiska naturalnego,
 • - zapewnia przedsiębiorcom oraz mieszkańcom wysoki poziom bezpieczeństwa energetycznego,
 • - redukuje koszty energii,
 • - uczestniczy w działaniach edukacyjnych w zakresie związanym z energetyką i środowiskiem 

tak, aby każdy mógł korzystać z czystej energii w czystym środowisku.”

Celem nadrzędnym Cieszyńskiego Klastra Energii jest zrównoważony rozwój regionu z naciskiem na niskoemisyjność gospodarki. Zdefiniowane cele pośrednie to:

 1. Wytwarzanie energii i równoważenie zapotrzebowania poprzez:
  a) Zwiększenie wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji.
  b) Wspieranie rozwoju lokalnych systemów wytwórczych odnawialnych źródeł energii.
  c) Rozwój oraz modernizacja lokalnego systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej i cieplnej oraz związanych z tym usług operatorskich.
  d) Rozwój systemów magazynowania energii.
 2. Optymalizacja cen energii elektrycznej dla odbiorców będących uczestnikami Porozumienia.
 3. Likwidacja niskiej emisji.
 4. Poprawa efektywności gospodarowania energią.
 5. Zagospodarowanie odpadów możliwych do wykorzystania energetycznego na terenie gminy.
 6. Rozwój elektromobilności i transportu niskoemisyjnego.
 7. Transfer wiedzy o energii oraz ekoświadomości do społeczności lokalnej.

Cieszyński Klaster Energii jest przedsięwzięciem planowanym w perspektywie wieloletniej i jego działania mają służyć dobru wszystkich mieszkańców naszego regionu.

Szersza informacja o powołaniu CKE znalazła się również w najnowszej publikacji „Przyrodnika Ustrońskiego”.
Autorem artykułu jest przedstawiciel uczestnika Klastra Gminy Cieszyn, Główny Specjalista ds. Efektywności Energetycznej, pan dr inż. Bogdan Ficek. Zachęcamy do lektury.

 pdf