Cieszyn, dnia 15.01.2018 r.

 

Wskaźniki efektywności energetycznej

dla sieci ciepłowniczej Energetyki Cieszyńskiej Sp. z o.o. za 2018 rok

 

Procentowy udział ciepła użytkowego w kogeneracji dostarczonego do sieci ciepłowniczej w łącznej ilości ciepła dostarczonego do tej sieci w 2018 roku wyniósł:

 

αDH = 75,30%

 

Wskaźnik obliczono w oparciu o metodologię określoną w załączniku nr 4 pkt. 1.1. do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz. U. z dnia 13 października 2017 r. poz. 1912).

 

Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nośnika energii dla systemów technicznych dla ciepła sieciowego z kogeneracji dla węgla kamiennego w 2018 roku wyniósł:

 

Wi = 0,80

 

Wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z dnia 18 marca 2015 r. poz. 376).