Cieszyn, dnia 15.01.2018 r.

 

Wskaźniki efektywności energetycznej

dla sieci ciepłowniczej Energetyki Cieszyńskiej Sp. z o.o. za 2018 rok

 

Procentowy udział ciepła użytkowego w kogeneracji dostarczonego do sieci ciepłowniczej w łącznej ilości ciepła dostarczonego do tej sieci w 2018 roku wyniósł:

 

αDH = 75,30%

 

Wskaźnik obliczono w oparciu o metodologię określoną w załączniku nr 4 pkt. 1.1. do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz. U. z dnia 13 października 2017 r. poz. 1912).

 

Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej, bez względu na ilość i rodzaj źródeł ciepła oraz technologii wykorzystywanych do wytwarzania i dostarczania ciepła do odbiorcy końcowego w 2018 roku wyniósł:

 

Wp,c = 1,09

 

 

Wskaźnik obliczono w oparciu o metodologię określoną w załączniku nr 4 pkt. 1.3. do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 05 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz. U. z dnia 13 października 2017 r. poz. 1912).