Przebudowa sieci cieplnych w Cieszynie wraz z budową przyłączy i węzłów ciepłowniczych celem likwidacji węzłów grupowych

18.01.2018

Aktualności >>

W dniu 16 stycznia 2018 roku Energetyka Cieszyńska Sp. z o.o. podpisała w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach umowę o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa sieci cieplnych w Cieszynie wraz z budową przyłączy i węzłów ciepłowniczych celem likwidacji węzłów grupowych”. Projekt uzyskał wsparcie finansowe Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, poddziałanie 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim.

Całkowity koszt projektu wynosi 23.487.016,93 PLN, z czego dofinansowanie 8.396.296,13 PLN

Projektowane przedsięwzięcie realizowane będzie poprzez wymianę kanałowej sieci cieplnej na preizolowaną podziemną sieć cieplną, budowę preizolowanej sieci cieplnej na nowych odcinkach lub przez wymianę izolacji termicznej na istniejących napowietrznych rurociągach sieci cieplnej wraz z wykonaniem niezbędnych konserwacji i napraw konstrukcji wsporczej stalowej i żelbetowej rurociągów. W ramach przedsięwzięcia wykonana zostanie likwidacja komór ciepłowniczych podziemnej sieci cieplnej. Ponadto zostaną wybudowane przyłącza do istniejących budynków wraz z węzłami indywidualnymi, dzięki czemu możliwa będzie likwidacja węzłów grupowych.

Łączna długość planowanej do przebudowy sieci wynosi ok. 9,1 km, natomiast łączna ilość planowanych do budowy indywidualnych węzłów cieplnych wynosi 15 szt.

Głównym celem projektu jest ograniczenie strat na przesyle energii i zapewnienie niezawodnej dostawy ciepła do odbiorców, przy zachowaniu odpowiednich parametrów jakościowych. W wyniku inwestycji nastąpi ograniczenie emitowanych zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery o 6,3%, w tym: pyłu o 722 kg/rok, SO2 o 12.717 kg/rok, NOx o 4.400 kg/rok, CO o 1.264 kg/rok, CO2 o 3.408 t/rok, B(α)p o 0,7 kg/rok oraz zmniejszenie zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej o 32.842,00 GJ/rok. Nastąpi zwiększenie efektywności energetycznej systemu ciepłowniczego.

wstecz