Przebudowa sieci cieplnych w Cieszynie wraz z budową przyłączy i węzłów ciepłowniczych celem likwidacji węzłów grupowych

19.01.2021

Aktualności >>

Energetyka Cieszyńska kontynuuje prace inwestycyjne związane z modernizacją sieci ciepłowniczych, współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, poddziałanie 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim.

W 2021 roku realizowane będą kolejne zadania polegające głównie na wymianie izolacji istniejących sieci napowietrznych:

  1. Przebudowa sieci cieplnej magistrali Południe na odcinku od EC do ul. Dojazdowej. Wykonawcą prac dla tego zadania jest firma KELVIN sp. z o.o. z Bielska-Białej.
  2. Przebudowa magistral ciepłowniczych wewnątrzzakładowych. Prace będą prowadzone na terenie zakładu Energetyki Cieszyńskiej. Wykonawcą prac dla tego zadania jest firma PPUH LEBEX z Bielska-Białej.

W wyniku realizacji zadania inwestycyjnego ograniczone zostaną straty na przesyle energii, co wiąże się również z ograniczeniem emitowanych zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do powietrza oraz zmniejszeniem zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej w źródle ciepła. Nastąpi zwiększenie efektywności energetycznej systemu ciepłowniczego.

wstecz