Zielona energia w Energetyce Cieszyńskiej

27.04.2016

Aktualności >> Współpraca

W grudniu 2015 roku Energetyka Cieszyńska Sp. z o.o. uruchomiła pierwszą mikroinstalację fotowoltaiczną. Instalacja została wybudowana na dachu budynku stacji wymienników ciepła przy ul. Siennej 1 w Cieszynie.

Projekt o nazwie Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 16,12 kW do produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne stacji wymienników przy ul Siennej 1 w Cieszynie uzyskał wsparcie finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wniosek o dofinansowanie Spółka złożyła we wrześniu 2015 roku, natomiast decyzja o przyznaniu dofinasowania została podjęta przez Zarząd WFOŚIGW w grudniu. Całkowity koszt instalacji wyniósł 120 000 zł, z czego 26 195 zł pozyskano z Funduszu w formie bezzwrotnej dotacji, a 50 011 zł stanowi pożyczka. Pozostałe środki na realizację zadania to wkład własny Energetyki Cieszyńskiej.

Podstawowymi elementami wybudowanej mikroinstalacji są moduły fotowoltaiczne w ilości 62 sztuk o sumarycznej mocy 16,12 kW i planowanej rocznej produkcji energii elektrycznej rzędu 15 300 kWh.

Wyprodukowana energia elektryczna w całości wykorzystywana będzie na potrzeby własne Spółki do zasilania urządzeń zainstalowanych w budynku, a to pozwoli na ograniczenie kosztów zakupu energii elektrycznej. Realizacja inwestycji przyczyni się również do ochrony środowiska naturalnego (powietrza atmosferycznego) poprzez zastąpienie energii elektrycznej wyprodukowanej w źródle energetycznego spalania paliw energią elektryczną wyprodukowaną w OZE – nastąpi obniżenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery.

W przyszłości Energetyka Cieszyńska planuje udostępnienie zabudowanej mikroinstalacji w celach edukacyjnych. Obecnie pracę instalacji można śledzić na stronie Kliknij tutaj.

Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej wpisuje się w cele zawarte w strategii rozwoju Energetyki Cieszyńskiej, tj. wykorzystania w działalności Spółki odnawialnych źródeł energii (OZE).

wstecz