Projekty unijne

"Przebudowa sieci cieplnych w Cieszynie wraz z budową przyłączy i węzłów ciepłowniczych celem likwidacji węzłów grupowych"

 

Cel projektu: zwiększenie efektywności systemu ciepłowniczego poprzez ograniczenie strat na przesyle energii wraz z ograniczeniem emitowanych zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do powietrza oraz zmniejszeniem zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej.

Wskaźniki produktu:

Łączna długość planowanej do przebudowy sieci wynosi: 9.088 m.

Łączna ilość planowanych do budowy indywidualnych węzłów cieplnych wynosi: 15 szt.

Wskaźniki rezultatu:

1. Redukcja emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery:

- pyłu o 722 kg/rok,

- SO2 o 12.717 kg/rok,

- NOx o 4.400 kg/rok,

- CO o 1.264 kg/rok,

- CO2 o 3.408 t/rok,

- B(α)p o 0,7 kg/rok.

2. Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych – spadek emisji CO2 o 6,3%.

3. Zmniejszenie zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej o 32.842,00 GJ/rok.

4. Ograniczenie strat na przesyle energii o 32.575 GJ/rok.

Całkowity koszt projektu: 23.487.016,93 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 8.396.296,13 PLN

W dniu 16.01.2018 w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisano umowę o dofinansowanie zadania inwestycyjnego. Projekt uzyskał wsparcie finansowe Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, poddziałanie 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim.

POSTĘP REALIZACJI PROJEKTU:

W kwietniu 2018r. rozstrzygnięto przetarg na wybór wykonawców dla czterech zadań realizowanych w tym roku:

1. Przebudowa sieci cieplnej odgałęzienia magistrali Północ do budynków przy ul. Granicznej – rozpoczęcie prac budowlanych - maj 2018.

2. Przebudowa odgałęzienia sieci cieplnej magistrali Północ Zachód w rejonie ul. Mała Łąka – rozpoczęcie prac budowlanych - czerwiec 2018.

3. Przebudowa sieci cieplnej magistrali Wschód na odcinku od ul. Dolnej do budynków przy ul. Skrajnej

4. Budowa indywidualnych węzłów cieplnych w budynkach os. Piastowskie – rozpoczęcie prac na obiektach - sierpień 2018