Projekty unijne

"Przebudowa sieci ciepłowniczych w Cieszynie"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, działanie 9.2. - "Efektywna dystrybucja energii"

Celem projektu jest modernizacja ok. 10 km głównych magistral ciepłowniczych.

W wyniku realizacji projektu nastąpi zmniejszenie strat ciepła na przesyle o 63 900 GJ/rok

oraz redukcja emisji CO2 do atmosfery o 6 600 ton/rok.

Projekt realizowany będzie w latach 2011-2013.

Wartość projektu: 30 727 646,94 zł

Wartość dofinansowania: 11 897 434,07 zł

2 września 2011 w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zarząd Energetyki Cieszyńskiej podpisał umowę o dofinansowanie projektu "Przebudowa sieci ciepłowniczych w Cieszynie".

17 lutego 2014 roku został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie w/w projektu rozszerzający zakres rzeczowy o dodatkowe dwa zadania.

POSTĘP REALIZACJI PROJEKTU:

1. Modernizacja magistrali Południe I etap na odcinku ul. Czarny Chodnik – Bobrecka oraz na terenie Uniwersytetu Śląskiego – rozpoczęcie prac – maj 2011; zakończenie prac - luty 2012.

2. Modernizacja magistrali Południe II etap na odcinku Bobrecka – Fach i ul. Sienna – rozpoczęcie prac – styczeń 2012; zakończenie prac – listopad 2012.

3. Modernizacja magistrali Wschód w rejonie ulicy Frysztackiej – rozpoczęcie prac – maj 2012; zakończenie prac – listopad 2012.

4. Modernizacja magistrali Wschód w rejonie ulicy Chopina – rozpoczęcie prac – maj 2012; zakończenie – listopad 2012.

5. Modernizacja magistrali Północ od źródła ciepła do ul. Chemików – rozpoczęcie prac – maj 2012; zakończenie prac – grudzień 2012.

6. Modernizacja magistralo Południe III etap – rozbiórka magistrali napowietrznej od ul. Sarkandra do ul. Stawowej – rozpoczęcie prac – styczeń 2013; zakończenie prac – maj 2013.

7. Modernizacja odgałęzienie magistrali Wschód od ul. Moniuszki do ul. Bucewicza – rozpoczęcie prac – wrzesień 2013; zakończenie prac – listopad 2013.

8. Modernizacja magistrali Południe na odcinku od ul. Dojazdowej do ul. Zamkowej – rozpoczęcie prac – maj 2014; zakończenie prac – sierpień 2014.

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.pois.gov.pl

ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU:

W dniu 15 kwietnia 2015 r. Energetyka Cieszyńska została poinformowana przez Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, iż złożony przez Spółkę wniosek o płatność końcową dla projektu pn. Przebudowa sieci ciepłowniczych w Cieszynie został zaakceptowany. Tym samym realizacja w/w projektu, współfinansowanego z Funduszy Unijnych, została zakończona.

Projekt pn. Przebudowa sieci ciepłowniczych w Cieszynie współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – działanie 9.2. Efektywna dystrybucja energii.

Początkowo projekt obejmował swoim zakresem modernizację głównych magistral ciepłowniczych Spółki, w tym magistrali Południe (na odcinku od ul. Czarny Chodnik do zakładu FACH i ul. Siennej oraz na terenie Uniwersytetu Śląskiego), magistrali Wschód (w rejonie ul. Frysztackiej oraz ulic Chopina i Dolnej) oraz magistrali Północ (na odcinku od źródła ciepła Energetyki Cieszyńskiej do ul. Chemików).

W wyniku realizacji powyższych zadań wygenerowano oszczędności, co pozwoliło na złożenie wniosku o rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu o dodatkowe dwa zadania, tj. modernizację odgałęzienia magistrali Wschód na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Bucewicza oraz modernizację magistrali Południe na odcinku od ul. Dojazdowej do ul. Zamkowej.

Projekt zrealizowany został w latach 2011-2014.

W wyniku realizacji projektu osiągnięto następujące efekty:

1) zmodernizowano 10,6 km sieci ciepłowniczych na terenie miasta Cieszyna,

2) zmniejszono straty ciepła na przesyle o 65 814 GJ/rok,

3) zmniejszono emisję zanieczyszczeń pyłowo – gazowych do powietrza atmosferycznego o ok. 9,9%, w tym:

Dodatkowo w wyniku realizacji zadania osiągnięto następujące korzyści:

1) Poprawę infrastruktury technicznej na terenie miasta Cieszyna. Nowoczesna sieć cieplna służy mieszkańcom miasta i inwestorom oraz umożliwia prowadzenie kolejnych zadań, . Wyszczególnienie Jednostka Efekt związanych z zagospodarowywaniem terenów oraz modernizacją infrastruktury komunikacyjnej i drogowej.

2) Poprawę atrakcyjności miasta poprzez podniesienie jego walorów krajobrazowych. Z terenów położonych nad rzeką Bobrówką zniknęły stare rurociągi sieci napowietrznych.

3) Uniezależnienie jakości dostawy ciepła od warunków atmosferycznych. Wymiana starych sieci kanałowych na preizolowane położonych na terenach zalewowych, eliminuje wpływ powodzi na pogarszanie ich stanu technicznego i awaryjność.

4) Zmniejszenie pojemności sieci cieplnej o 1 503 m3 (o 34%), wpływające bezpośrednio na zmniejszenie kosztów w źródle ciepła związanych z uzdatnianiem, podgrzaniem i pompowaniem wody do sieci.

Wartość projektu wyniosła: 30 909 844,08 zł

Wartość dofinansowania (dotacji) projektu wyniosła: 11 577 229,41 zł

W nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 Spółka zamierza realizować kolejne zadania inwestycyjne w oparciu o środki unijne przeznaczone na wsparcie sektora energetyki w ramach celu tematycznego Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach.

Energetyka Cieszyńska pragnie jeszcze raz podziękować wszystkim Mieszkańcom Cieszyna, których bezpośrednio spotkały utrudnienia związane z realizacją zadania, za okazaną wyrozumiałość i życzliwość.

DLA ROZWOJU INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA

Materiały Promocyjne :

ulotka.pdf (371.40 Kb)

artykul_pazdziernik_2011.pdf (143.30 Kb)

artykul_luty_2012.pdf (719.94 Kb)

artykul_grudzien_2012.pdf (379.79 Kb)

artykul_maj_2013.pdf (540.56 Kb)

artykuł wrzesień 2013.pdf (188 Kb)

ksiega_pamiątkowa_2013-09-13.pdf (4MB)

artykul_czerwiec_2014.pdf (262 Kb)